+90 212 272 77 72

operation@tittravel.com

1- TARAFLAR
İşbu Sözleşme, TOPKATOURS INTERNATIONAL TURİZM A.Ş. ile Madde 2’de tanımlanan hizmeti satın alan “MÜŞTERİ” arasında akdedilmiştir.

a- Paket Tur Düzenleyicisi: Turları düzenleyen ve bu turları aracısı vasıtasıyla satışa sunan tüzel kişi olarak TOPKATOURS INTERNATIONAL TURİZM A.Ş. ‘ni,(İrfan Baştuğ Paşa Caddesi No 5/A Esentepe Şişli Istanbul)

b- Müşteri: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

c- Bağımsız hizmet sağlayıcısı: Bir paket tur içinde yer alan hizmetlerden bir veya bir kaçını paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile yaptığı sözleşme gereği müşteriye sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

d- Kalıcı veri saklayıcısı: Müşterinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı, ifade eder.

2- KONU
İşbu Sözleşme, sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Tur Programınıda  belirtilen hizmetleri kapsar.

3- GENEL HÜKÜMLER
MÜŞTERİ, işbu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiler içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu; yurtdışı konaklamalarında tur kalkış tarihinden itibaren en az altı ay geçerli ve sınır kapılarında giriş çıkış kaşesi basılabilmesi için en az iki sayfalık boş sayfası bulunan pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kültür turlarında ise nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ’nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının engellenmesi veya Türkiye’den çıkış yapılan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE’nin hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını; bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE’nin veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE’ye ve/veya çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını; işbu Sözleşme’nin imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; tur lideri, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE’nin Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını; MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme konusu Paket Tur kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini; ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme ile kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da sözleşmeye taraf olduğunu ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE, broşürde belirtilen bilgiler ile işbu Sözleşme’de düzenlenen hususların paralel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ; MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.), Paket Tur düzenleyicisi’nin /ACENTE’nin /bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri hariç olmak ve bu sayılan hallerde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmamak üzere; Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE Sözleşme’yi kısmen veya tamamen ihlal eder ise, 1618 Sayılı Kanun’da tanımlı zorunlu sigorta hükümleri saklı kalarak, Paket Tur Düzenleyicisi ve ACENTE tüketicinin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır. Hava yolu ulaşımının dahil olduğu paket turlarda Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE’nin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı ve hasarı durumlarında; MÜŞTERİ’nin Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE’ye kayıp veya hasar tutanağı düzenlettirmesi koşuluyla, uluslararası bir sözleşme olan Montreal Konvansiyonu hükümlerine göre tazmin yoluna gidilecektir. MÜŞTERİ’nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi ya da seyahat edeceği araç kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu sözleşmenin iptal koşulları devreye girecektir. MÜŞTERİ, kendisi veya yakınlarının sağlık ve başkaca mazeretlerini beyan etmek sureti ile geziye iştirak edememesinden vb. kendi kusur ve ihmallerinden Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE’yi sorumlu tutamaz ve böyle bir durumda işbu sözleşmedeki iptal koşullarının geçerli olacağını bilmektedir.

4- HİZMET BEDELİ VE CAYMA HAKKI
Sözleşme bedeline Rezervasyon Belgesi’nde (Bundan böyle “Voucher” şeklinde anılacaktır.) belirtilen tüm hizmetler dâhildir. Bunlar haricindeki hizmetler ekstra ücrete tabiidir. Tur kalkışına 40 günden az süre varken yapılan rezervasyonlarda tur bedelinin tamamı rezervasyon anında ödenmelidir. Kayıt anında yurtdışı hizmet bedelinin en az %50’si, bakiyenin ise hizmetin başlamasından en geç 40 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %50’si cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir. Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %50’si, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, otele giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek bedelin %50’si cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemenin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %50’si cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir.

Sözleşme konusu işin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin Sözleşme bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE’ye ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

Döviz kurunda olağandışı değişiklikler olması, yakıt giderlerinde olağandışı değişiklikler doğması, liman, havaalanı vb gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişiklikler olması hallerinde sözleşmede anlaşılan fiyat; MÜŞTERİ’ye hareket tarihinden 20 gün önce bildirilmek sureti ile arttırılabilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ, aradaki fiyat farkını ödeyeceğini aksi halde hizmeti kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- FESİH VE DEVİR
Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE’nin Sözleşme’yi haksız olarak feshetmesi halinde Paket Tur Düzenleyicisi ve ACENTE, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder. Kayıt edilen müşteri sayısının Paket Turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması halinde bu durum Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE tarafından MÜŞTERİ’ye turun başlangıcına en az 20 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirilecek ve MÜŞTERİ’nin bu sebeple herhangi bir nam altında tazminat hakkı doğmayacaktır. Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE Paket Turun düzenlenmesi için tüm özeni göstermesine rağmen gerekli min. Kişi sayısına ulaşılamaması durumunda Paket turun gerçekleşmesi için ücret farkını bildirecektir.
MÜŞTERİ’nin, Sözleşme’yi hizmetin başlamasından en az 40 gün öncesine kadar feshetmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
MÜŞTERİ’nin, Sözleşme’yi hizmetin başlamasına en az 39 gün ve 39 günden daha az bir süre kala iptal etmesi halinde ise hizmet bedelinin tamamını Paket Tur Düzenleyicisi ile ACENTE’ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri fesih hükmünde olmakla, yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.
MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 40 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti paket tur koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. MÜŞTERİ, tüm fesih/devir taleplerini hizmetin başlangıcından evvel Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE’ye yazılı olarak sunmakla yükümlüdür.
MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme ve Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, ulaşıma ait hizmet bedellerinden kaynaklanan fark bedelleri MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.
Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE, MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında Paket Tur düzenleyicisi hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. MÜŞTERİ, bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal ettiğini yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile 48 saat içinde bildirerek şu 3(üç)seçimlik haktan birini kullanabilir: Bu durumda MÜŞTERİ; (1)tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönerek tüketilmeyen hizmet bedelini 14 gün içerisinde iade alma hakkına, (2)isterse Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE tarafından kendisine teklif edilen (varsa) ödediği bedel ile eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ilave bedel ödemeden katılma hakkına, (3)daha düşük bedelli bir paket tur seçer ise aradaki fiyat farkının kendisine iade edilme hakkına sahiptir.

6- SAİR HÜKÜMLER
Hizmetin Paket Tur olması halinde, Paket Turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa’nın 12. Maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı, Paket Tur bedeli kadardır. MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere Paket Tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Paket Tur ücretine dahil olarak belirtilen Uçak biletleri gidiş-dönüş aynı rezervasyon numarası(PNR) ile satın alındığından gidiş uçuşunun MÜŞTERİ tarafından herhangi bir sebeple kullanılmaması halinde hava yolları kuralları gereğince dönüş uçuşları kendiliğinden iptal olmaktadır. İşbu Sözleşme’nin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.
İşbu Sözleşme’nin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.
MÜŞTERİ tarafından sözleşme kurulması aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri sözleşmede bahsi geçen bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.
İşbu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 S.K. ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler, tüzük ve genelgeler, tebliğ ve çizelgeler, 2634 S.K., IATA, IHA, UFTAA konvansiyon hükümleri, uluslararası özel ve resmi sözleşmeleri tatbik olunacaktır.
İşbu Sözleşme’nin ifasından doğan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Merkez (Çağlayan) İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri münhasıran yetkilidir

7- VİZE HİZMETİ
Müşteri tarafından ACENTE’den vize aracılık hizmetinin satın alınması halinde;

a.Vize başvurusu için gerekli olan evrakların eksiksiz olarak seyahat tarihinden en az 60 gün önce ACENTE’ye teslim edilmesi ve vize işlemi sonrasında teslim alınması MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ; seyahatin başlamasına 60 günden az zaman kalan hallerde yapılan rezervasyonlarda ve/veya gerekli evrakların turun başlangıcına 0günden az zaman varken teslimi halinde konsolosluklardan kaynaklı şekilde vizesinin çıkmayabileceğini kabul etmektedir. Teslim edilen pasaportun seyahatin bitiş tarihini de kapsamak suretiyle en az 6 AY geçerlilik süresi bulunması, (Pasaportta kayıtlı kişi kadar boş vize sayfasının bulunması), pasaportun 2.sayfasındaki hamili imzası kısmı pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmış olması ve resimler beyaz fonlu olması gerekmektedir. (Tüm Schengen vizeleri için biometrik resim uygulaması bulunmaktadır) Vizesi alınacak olan pasaportların teslimi MÜŞTERİ’ ye aittir.
b. MÜŞTERİ’ nin kendi isteği ile tura katılmaktan vazgeçmesi, ACENTE’ye geçersiz (ve temdit süresi yetersiz olan) pasaport teslim etmesi ve bu nedenle vizenin alınamaması ya da MÜŞTERİ’nin konsolosluklar tarafından belirlenen evrakları eksiksiz teslim etmesi veya konsolosluğun evrakların tam olarak teslim edilmiş olmasına rağmen ek evrak istemesi ve MÜŞTERİ’ nin bu evrakları (vermek istememesi) süresinde tamamlamaması veya konsolosluğun MÜŞTERİ ile şahsen görüşme istemesine rağmen MÜŞTERİ’nin gitmemesi, MÜŞTERİ’nin evrakları eksik teslim etmesi ,konsolosluk tarafından başvurunun her ne suretle olursa olsun reddedilmesi veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından seyahatin başlangıç gününe kadar pasaportların teslim edilmemesi, vize alımının gerçekleştirilememesi durumunda Paket Tur Düzenleyicisi ve ACENTE’nin sorumluluğu bulunmayıp vize başvuru işlemleri için yapılan harcamalar MÜŞTERİ’den talep ve tahsil edilecektir. Turun Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE tarafından iptal edilmesi halinde süresi sonuna kadar vizenin kullanılmadığı müşteri tarafından ispat edildiği takdirde bedel iade edilir.
c. MÜŞTERİ, vizesi alınacak ülke için gerekli evraklar konusunda bilgilendirilmiş olup bu evrakları ACENTE’ye tam ve eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür. Vize, bu eksik evraklar ve / veya bu eksikliklerden doğacak zaman kayıplarından dolayı alınamazsa 7.b maddesi uygulanacaktır.
d. Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle sınırdan sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’ den çıkışına izin verilmeyen MÜŞTERİ’lere herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Paket Tur Düzenleyicisi ve ACENTE sorumlu olmayacaktır.
e. MÜŞTERİ, bilgilendirilme yapılabilmesi için bu sözleşmede yer alan iletişim bilgilerinin doğru ve geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. İletişim bilgileri değişikliği doğrultusunda MÜŞTERİ, Paket Tur Düzenleyicisi veya ACENTE’ye gerekli bilgilendirmeyi yazılı olarak yapacaktır, yapmadığı takdirde evrakların ulaştırılamaması veyahut Müşteri’ye ulaşılamaması durumunda Paket Tur Düzenleyicisi ve ACENTE’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
f. İşbu maddede yer alan nedenlerden dolayı MÜŞTERİ’ nin vize işlemlerinin tamamlanamaması veya yurtdışına giriş-çıkış yapamaması halleri, MÜŞTERİ ile ACENTE arasında imzalanan sözleşmenin diğer hükümlerine halel getirmez. MÜŞTERİ iş bu sözleşmenin diğer maddelerine uymakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
g. Talep edilen vize ücreti İşbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ve müşteriye teslim edilen fiyat çizelgesinde belirtilen kadardır. Konsoloslukların belirledikleri vize ücretleri döviz kurlarına göre ayarlandığı için seyahat tarihine kadar vize ücretlerinde oluşabilecek değişiklikler ücrete yansıtılacak ve doğacak farklar müşteriden talep ve tahsil edilecektir.

Paket Tur Düzenleyicisi ve ACENTE, vize koşulları konsolosluklar tarafından resen takdir edilen bir uygulama olduğundan vize garantisi veremez.

Ekler: Voucher, Tur broşürünü/katoloğu

Yedi (7) madde altı (6) sayfadan ibaret işbu Sözleşme taraflarca detaylı olarak müzakere edilerek tek nüsha halinde imzalanmış olup, aslına uygun fotokopisi MÜŞTERİ’ye teslim edilerek imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

E-bülten

Arada bizden ve belki gezilerimizden haberdar olmak isterseniz